Educatie

Ik verzorg geregeld cursussen in planten herkennen, determineren, ecologie, heel generalistisch of juist op specialistische groepen (bijvoorbeeld vegetatieve grassen en zeggen).
Doelgroepen kunnen zijn particulieren of groepen, vrijwilligers, studenten of professionals. De cursussen kunnen op maat worden verzorgd. Ik heb ruim ervaring met het geven van cursussen en het geeft altijd vel voldoening om mensen te kunnen enthousiasmeren.

Flora

In constructie.

Vegetatie

Een vegetatiekartering geeft een integraal beeld van de floristische rijkdom (of armoede) van een gebied. Samen met een soortenkartering en eventuele structuurkartering kun je op papier �cht zien om wat voor een landschap het gaat. Vegetatiekarteringen volgens de SNL monitoring vinden om de 12 jaar plaats. Het betreft hier een expertise die slechts door weinigen goed wordt beheerst; allereerst is een soortenkennis van alle vaatplanten (en in mindere mate ook mossen en korstmossen) vereist, daarnaast een goed inzicht in vegetatiekunde van Noordwest-Europa, maar bovenal draait het hier om een goed inzicht in de (lokale) landschapsecologie. Simons Botanisch Advies beschikt over deze expertise en heeft ervaring met vegetatiekarteringen voor meerdere terreinbeherende organisaties, zowel zelfstandig als in samenwerking met gerenommeerde ecologische adviesbureaus. Ook zijn enkele plantensociologische artikelen gepubliceerd en wordt de kennis aangescherpt door het bijwonen en verzorgen van excursies voor de PKN.